Privacy verklaring

Compagnon vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de verwerking van persoonsgegevens. We verzamelen, gebruiken en beveiligen persoonsgegevens in overeenstemming met de regels en eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daarbij hanteert.

Van wie bewaart Compagnon persoonsgegevens en waarom?
We verzamelen en verwerken de benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een optimale uitvoering van onze diverse rollen:
 • Werkgever
 • Dienstverlener voor personen op het terrein van werving & selectie, interim management, loopbaanbegeleiding en outplacement
 • Dienstverlener voor organisaties op het terrein van in- door- en uitstroom van personeel
 • Opdrachtgever van leveranciers

En in het algemeen:

 • Voor de uitvoering van een deugdelijke administratie en de nakoming van wet- en regelgeving zoals identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving en overige richtlijnen
 • Voor het opstellen van rapportages voor onze klanten
 • Voor kwaliteitsdoeleinden zoals het blijven voldoen aan de normen van ISO 9001-2015
 • Voor managementdoeleinden zoals stuurinformatie, het kunnen uitvoeren van in- en externe audits en controle door banken, accountant, Belastingdienst en klanten

Privacygevoelige - ofwel persoonsgegevens verwerkt Compagnon vanaf het moment dat u uw gegevens achterlaat op/via onze website of ons anderszins direct (schriftelijk, via e-mail) of indirect (via social media) bekend maakt of laat blijken dat u geïnteresseerd bent in onze dienstverlening.

De verwerkingen zien op de volgende persoonsgegevens: naam, adres, geboortedatum, leeftijd, geslacht, CV, gegevens over beschikbaarheid en verlof, telefoonnummer, emailadres en andere gegevens die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van geschiktheid zoals referenties en getuigschriften, een foto en eventueel een videopresentatie. Bij verwerking houden wij ons aan de relevante grondslagen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Dit betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij via deze privacy verklaring.
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist. Dit doen wij door u te vragen akkoord te gaan met deze privacy verklaring, door deze aan te vinken.
 • Uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen respecteren.
 • U bij deze informeren over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

 • Voor zover u zelf en vrijwillig uw persoonsgegevens aan Compagnon beschikbaar heeft gesteld, zodat wij in het kader van onze dienstverlening over de gegevens kunnen beschikken, werken wij standaard met een bewaartermijn van 24 maanden, gerekend vanaf de datum waarop de gegevens door u beschikbaar werden gesteld. Als u nadien van uw gegevens een update verstrekt, dan geldt vanaf die datum weer de bewaartermijn van 24 maanden.
 • Voor zover onze medewerkers in databanken of op internet uw gegevens hebben gevonden en wij denken dat u mogelijk geschikt en/of geïnteresseerd bent in een vacature of interim opdracht die Compagnon in behandeling heeft, bewaren we uw gegevens gedurende een periode van 6 weken. Als u binnen die periode heeft aangegeven inderdaad interesse te hebben, geldt vanaf dat moment de bewaartermijn als onder het eerste punt beschreven.
 • De bewaartermijn van persoonsgegevens in relatie tot een interim- of werving & selectie opdracht die u heeft uitgevoerd, bedraagt bij Compagnon 7 jaar na beëindiging van de opdracht. De financiële data die hieraan verbonden zijn kennen een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
 • Met persoonsgegevens wordt in dit verband gedoeld op de gegevens als naam, geslacht, geboortedatum, adres en woonplaats, contactgegevens als ook bijzondere persoonsgegevens voor zover die werden bewaard (ras, godsdienst of gezondheid). Gegevens die persé noodzakelijk zijn voor de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening en/of bedrijfsvoering blijven ook na genoemde termijnen bewaard.
 • Als u aangeeft uw persoonsgegevens te willen laten verwijderen, vragen wij u of u eventueel toch ‘ingeschreven’ wilt blijven ten behoeve van het voortzetten van de relatie met Compagnon (nieuwsbrieven, uitnodigingen, search-opdrachten). Zo niet, dan worden uw gegevens verwijderd.


Mensen voor wie wij verbetertrajecten, loopbaanbegeleiding en/of outplacement inzetten
Uw gegevens worden bewaard zolang de begeleiding loopt t/m 1 jaar na afronding van het traject. Voor zover het begeleidingstraject deel uitmaakt van een project waarbij meerdere mensen betrokken zijn, worden de gegevens bewaard t/m 1 jaar na afronding van het complete project, zodat van de gegevens rapportages kunnen worden opgesteld.

Na beschreven bewaartermijnen worden persoonsgegevens geanonimiseerd en alleen nog gebruikt voor (interne) rapportages.

Bezoekers van onze website
Onze website www.hrmarketing.com kan worden bezocht zonder dat persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals vele andere websites verzamelt onze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie van de gebruiker zoals IP-adres, datum en tijd van toegang en de pagina’s die worden bezocht. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van onze website en om het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens kunnen worden opgeslagen en doorgegeven aan derden. Voorts maken wij gebruik van web statistieken om te bekijken hoe onze website wordt gebruikt en hoe we de site eventueel kunnen verbeteren.

Compagnon kan uw gegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, gegevensverwerkers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers en overheidsinstanties. En in alle overige gevallen waartoe wij kunnen worden verplicht zoals door een rechterlijk bevel of vonnis.

De verstrekking van persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelstelling. Compagnon heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

U heeft recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. Heeft u toegang tot het Compagnon portal dan kunt u dit zelf doen, anders kunt u daartoe contact opnemen met uw contactpersoon binnen Compagnon.

Compagnon doet er alles aan om uw gegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Dit gebeurt aan de hand van administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Hierbij gaat het onder andere om toegangsautorisatie en beveiligde externe opslag van gegevens.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden van) datalek
In geval van ideeën, aanvullingen, klachten over privacy-bescherming deze rechtstreeks richten aan:
De heer O. Servaas, CFO
Servaas@compagnon.com
079-3631680

Compagnon B.V. is (statutair) gevestigd te 2718 AA Zoetermeer aan de Groeneweg 2F. Onder deze naam is ons bedrijf actief en verantwoordelijk voor gegevensverwerkingen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Wijzigingen 
We behouden ons het recht voor dit privacy beleid aan te passen als we daar aanleiding toe zien of hebben. Deze versie is opgesteld op 23 mei 2018.